Tokyo Game Show2016「KADOKAWA GAMES」

Tokyo Game Show2016「KADOKAWA GAMES」

2016.Sep-16/ photo Forward Stroke inc.